KINDERGARTEN

         วัยอนุบาล เป็นช่วงที่ลูกของคุณได้รู้จักตัวเองมากขึ้น เริ่มมีความคิดเป็นของตัวเอง สามารถช่วยเหลือตัวเองได้และต้องการทำสิ่งต่างๆด้วยตัวเอง 

         การส่งเสริมของโรงเรียนสำหรับเด็กในช่วงวัยนี้ คือการออกแบบกิจกรรมเพื่อให้ลูกของคุณได้พัฒนาทักษะต่างๆอย่างเหมาะสม ได้แก่

         1.การพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น 

         2.ฝึกระเบียบ วินัย การอดทนรอคอย 

         3.ฝึกการเข้าสังคม การอยู่ร่วมกันกับผู้อื่น ความมีน้ำใจและการแบ่งปัน

         4.ฝึกการกล้าแสดงออก การเป็นผู้นำ และรู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น

         5.ส่งเสริมให้ลูกของคุณมีความมั่นใจ รักและภูมิใจในตัวเอง

         6.เรียนแบบบูรณาการผ่านการทำกิจกรรมในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

         7.ฝึกฝนทักษะด้านภาษาภาษาไทยกับคุณครูคนไทยจบเอกปฐมวัย 20% ภาษาอังกฤษกับคุณครูต่างชาติ 70% และเสริมภาษาจีนกลางกับคุณครูคนจีน 10%

ระดับชั้นที่เปิดสอน
K1
K2
K3
ค่าบำรุงการศึกษา

57,000 บาทต่อเทอม

ฟรี ค่าแรกเข้า 30,000 บาท


02-5746492

061-2354261

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม