PRIMARY 1-6

          สำหรับเด็กวัยประถมศึกษา ซึ่งเติบโตขึ้นอีกขั้น แต่ก็ยังเป็นวัยที่ยังต้องการการดูแลเอาใจใส่ ในวัยนี้จึงต้องเสริมสร้างความมั่นใจให้กับเค้าเพื่อให้เค้ารู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นตัวเอง

          สิ่งที่โรงเรียนส่งเสริมให้กับลูกของคุณ ก็คือ

          1.ส่งเสริมให้ลูกของคุณมีทักษะการเข้าสังคมและระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกับผู้อื่น การแบ่งปัน การอดทนรอคอย การอดกลั้น การรู้จักแพ้ชนะ ผ่านการร่วมกิจกรรมต่างๆของทางโรงเรียน ทั้งเกมส์ กีฬา การจัดการประกวด วันสำคัญหรืองานพิธีต่างๆ

          2.ส่งเสริมให้ลูกของคุณมีความมุ่งมั่นพยายาม มีสมาธิ มีความตั้งใจ ผ่านการทำกิจกรรมหลากหลายทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

         3.เสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกาย ให้มีความแข็งแรงยืดหยุ่น ด้วยกิจกรรมเสริมสร้างสมรรถภาพทั้งในร่มและกลางแจ้ง

         4..เสริมสร้างพัฒนาการด้านภาษา สร้างความคุ้นเคยกับภาษาโดยคุณครูชาวต่างชาติ ให้ลูกของคุณสามารถสื่อสารในชีวิตประจำวันได้ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและภาษาจีนด้วยความมั่นใจ ด้วยสัดส่วนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษร้อยละ 70 ภาษาไทยร้อยละ 20 นอกจากนี้ยังมีเรียนเสริมภาษาจีนอีกร้อยละ 10  

ค่าบำรุงการศึกษา

57,000 บาทต่อเทอม

ฟรีค่าแรกเข้า 30,000 บาท

02-5746492

061-2354261

ขอรายละเอียดเพิ่มเติม