สมัครเรียน
ระดับชั้นที่ท่านต้องการสมัครเรียน /นัดเยี่ยมชมโรงเรียน /ขอทดลองเรียน

ท่านสามารถติดต่อสอบถามหรือเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน Brigther Future School ได้ทุกวันทำการจันทร์ถึงศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9:00-14:00 น. เพื่อความสะดวกของตัวท่านเองกรุณาโทรนัดล่วงหน้าได้ที่หมายเลข 061-235-4261

BRIGHTER FUTURE SCHOOL(BFS)

33/333 ถ.เลียบคลองประปา

ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด 

จ.นนทบุรี 11120

หนังสือแนบการสมัครเรียนสำหรับนักเรียนใหม่
ใบสมัครเรียน
ใบมอบตัวนักเรียน
รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป
สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (รับรองสำเนาถูกต้อง)
สำเนาสูติบัตรนักเรียน/สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน(รับรองสำเนาถูกต้อง)
สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (รับรองสำเนาถูกต้อง)
ใบ ปพ.1

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ชั้นเตรียมอนุบาล

0
ต่อเดือน

ชั้นอนุบาล 1 – 3

0
ต่อเทอม

ชั้นประถมศึกษา 1 – 6

0
ต่อเทอม