สมัครเรียน
หนังสือแนบการสมัครเรียนสำหรับนักเรียนใหม่
ใบสมัครเรียน
ใบมอบตัวนักเรียน
รูปถ่ายเครื่องแบบนักเรียน ขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป
สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง (รับรองสำเนาถูกต้อง)
สำเนาสูติบัตรนักเรียน/สำเนาบัตรประชาชนนักเรียน(รับรองสำเนาถูกต้อง)
สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (รับรองสำเนาถูกต้อง)
ใบ ปพ.1

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

ชั้นเตรียมอนุบาล

0
ต่อเดือน

ชั้นอนุบาล 1 – 3

0
ต่อเทอม

ชั้นประถมศึกษา 1 – 6

0
ต่อเทอม