ทำไมต้อง BFS?

01.

คุณครูที่ BFS มีคุณภาพ เด็กจึงมีคุณภาพ

คุณครูจบการศึกษาด้านเด็กปฐมวัยมาโดยตรง 

มีประสบการณ์ในการสอนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง จิตใจดี ยิ้มแย้ม แจ่มใส สุภาพอ่อนน้อม รักเด็ก

02.

การดูแลเอาใจใส่ทั่วถึง เด็กรู้สึกปลอดภัย เรียนรู้ได้ดี

ในหนึ่งห้องเรียนมีคุณครูประจำทั้งหมด 3 คน เป็นคุณครูต่างชาติ 1 คน คุณครูไทย 1 คน และครูพี่เลี้ยง 1 คน 

ชั้นเตรียมอนุบาลสัดส่วนคุณครูต่อการดูแลเด็ก เป็น 1 ต่อ 5  

และชั้นอนุบาล  เป็น 1 ต่อ 7

 

03.

เด็กมีความรู้ความคิดก้าวไกลและพัฒนาได้ไม่สิ้นสุด

เพราะหลักสูตรของ BFS ได้ผ่านการพัฒนาให้ทันสมัยและเหมาะสมกับเด็กยุคใหม่ เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารชีวิต (Executive Function) ผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ(Learning How to Learn) ภายใต้แนวความคิดแบบ Growth Mindset

ซึ่งช่วยสร้างความรู้ 

เสริมประสบการณ์ 

เพิ่มประสิทธิภาพของเด็ก

ได้อย่างเห็นผลและยั่งยืนในอนาคต

04.

เด็กสุขภาพดีเพราะโภชนาการดี โรงเรียนสะอาดและมีมาตรการป้องกันเชื้อโรค Covid-19

อาหารที่ BFS ปรุงสดใหม่ สะอาดและปลอดภัย มีสารอาหารครบ 5 หมู่ 

โรงเรียนมีการทำความสะอาดเป็นประจำด้วยน้ำยาทำความสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อ 

มีแอลกอฮอล์เจลและสบู่สำหรับทำความสะอาด

คุณครูมีอุปกรณ์ป้องกันทั้งหน้ากากอนามัยและ face shield

มีการตรวจวัดไข้และส่องปากเด็กและคุณครูก่อนเข้าโรงเรียนทุกวัน 

คุณลักษณะของนักเรียนโรงเรียนบีเอฟเอส

01.

ร่าเริงแจ่มใส รู้จักควบคุมอารมณ์ มีพัฒนาการสมวัยและมีความสุขกับการเรียนรู้

02.

มีความเพียรพยายามจนถึงเป้าหมาย สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

03.

มีสมาธิ มีความยืดหยุ่นทางความคิด รู้จักการวางแผน การจัดการและการประเมินตนเอง

04.

เข้าใจกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้อง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็ว

โรงเรียนปลอดภัยห่างไกลโควิด 19
จุดคัดกรอง
ผู้มาติดต่อต้องสวมหน้ากากอนามัย ตรวจวัดไข้และล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าบริเวณโรงเรียน
การป้องกันและแพร่เชื้อ
สวมอุปกรณ์ป้องกันทั้งหน้ากากอนามัยและเฟชชีลตลอดเวลาขณะอยู่ในโรงเรียน
การเว้นระยะห่างทางสังคม
มีการเว้นระยะห่างระหว่างนักเรียนและระยะห่างระหว่างนักเรียนกับคุณครูมากกว่า 1 เมตร
โรงอาหาร
การพ่นฆ่าเชื้อ
มีการพ่นฆ่าเชื้อภายในโรงเรียนและรอบบริเวณโรงเรียนเป็นประจำทุกวัน
การทำความสะอาด
ทำความสะอาดภายในโรงเรียน ภายในห้องเรียน อุปกรณ์การเรียนเป็นประจำทุกวันด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ
Previous
Next