เกี่ยวกับโรงเรียน

Brighter Future School (BFS)

ก่อตั้งโดย คุณสุกัญญา ชลอำนวย ได้รับใบอนุญาตให้เปิดสอนเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2551 ในรูปแบบ English Program ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ บนพื้นที่กว่าสามไร่

วิสัยทัศน์

BFS จะพัฒนาศักยภาพของเด็กทุกคนให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันในโลกอนาคตที่ไม่หยุดนิ่ง

ปรัชญา  “ ภาษาดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม ”

“พัฒนาทักษะการบริหารชีวิตด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพภายใต้แนวความคิดแบบเติบโต”

1.ส่งเสริมให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียน โดยมุ่งเน้นให้เด็กเรียนด้วยความสนุกสนาน ด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์และหลากหลาย
2.ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักและเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ที่ถูกต้อง เพื่อให้สามารถจดจำและเข้าใจสิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว
3.ส่งเสริมให้นักเรียนกล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงออก และมีจินตนาการ
4.ส่งเสริมให้นักเรียนอดทน รู้จ้กยั้งคิดและมีความคิดที่ยืดหยุ่น ด้วยกิจกรรมที่ช่วยฝึกสมาธิ ฝึกการวางแผนและฝึกการแก้ไขปัญหา             

5.ส่งเสริมให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบต่อตัวเองและต่อสังคม
6.ส่งเสริมให้นักเรียนมีพัฒนาการสมวัย ทั้งด้านร่างกายและสติปัญญา

หลักสูตรและชั้นเรียนที่เปิดสอน

หลักสูตร

English Program แบบบูรณาการ

สัดส่วนภาษา

ภาษาอังกฤษ 70% ภาษาไทย 20% ภาษาจีน 10%

ชั้นเรียนที่เปิดสอน ได้แก่

ชั้นเตรียมอนุบาล(PK)

ชั้นอนุบาล 1 – 3

ชั้นประถมศึกษา 1 – 6

กิจกรรมนอกเวลา